Judeţul Călăraşi                                    WEBSITE ÎN CONSTRUCŢIE

Şcoala Gurbăneşti ştie să construiască fundamentul pe care vlăstarele acestei aşezări îşi vor continua drumul în viaţă.

Instituţia şcolii

Regulament intern (Regulamentul de Ordine Interioară?)
Tinte strategice
Asigurarea calitatii
Analiza SWOT
Comisii
Planuri de actiuni
Planul managerial pentru anul scolar 2011-2012
Rapoarte de activitate
Raport privind starea invatamantului 2011

 

Analiza SWOT

 

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru identificarea potenţialelor,  priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de urmat.  Analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem ?”, aceasta implicând analiza mediului intern şi extern general şi specific.

Analiza activităţii  Şcoalii cu clasele I-VIII Gurbanesti, indica urmatoarele:

Plusuri

 • Cadre didactice calificate la majoritatea disciplinelor ;
 • Interesul unor cadre didactice pentru un învăţământ modern (mare parte cadrele didactice au urmat cursul de formare continuă : ,,Predare interactivă centrată pe elev”);
 • Existenţa unui grup de elevi dornici de performanţă;
 • Rezultate bune la examenele de final de ciclu  şi la concursurile şcolare;
 • Şcoala din Gurbanesti a fost renovată ;
 • Şcoala din Gurbaneşti are autorizaţie sanitară de funcţionare pentru anul şcolar 2011-2012;
 • Existenţa în şcoală a mai multor calculatoare conectate la Internet;
 • Existenţa unor cadre didactice competente în domeniul informaticii;
 • Existenţa în şcoală a unei cerc de informatică condus de către profesorul Ion Ionescu;
 • Participarea la activităţi extracurriculare;
 • Proiecte cu alte instituţii de pe raza comunei;
 • Parteneriate cu majoritatea şcolilor de pe valea Mostistei , în cadrul proiectului ,, Conservarea vestigiilor”

Minusuri

 • Situaţie economico – socială precară pentru mai bine de 50% din elevi;
 • Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi a elevilor;
 • Multe cadre didactice sunt navetiste;
 • Lipsa de interes din partea unor elevi pentru şcoală;
 • Dezinteresul unor părinţi pentru situaţia şcolară a copiilor lor, precum şi în ceea ce priveşte unele activităţi desfăşurate de şcoală;
 • Lipsa investiţiilor majore în şcoala din satul Cotofanca;

Tendinţe negative

 • Scăderea populaţiei şcolare;
 • Legislaţia schimbătoare din domeniul educaţiei duce la confuzia elevilor şi părinţilor (mai ales cea cu privire la admiterea în licee);
 • Lipsa interesului elevilor pentru şcoală datorită altor motivaţii (televiziune, calculator);
 • Nivelul scăzut de educaţie al unor părinţi.

Oportunitati

 • Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat;
 • Încheierea de contracte cu agenţii economici în vederea realizării de fonduri extrabugetare ;
 • Realizarea unor parteneriate cu diverse organisme locale;
 • Modernizarea bazei materiale existente;
 • Realizarea unor proiecte de grant – uri pentru dezvoltarea şcolară;
 • O bună colaborare cu Primăria şi Consiliul Local pentru atragerea unor fonduri pentru îmbunătăţirea bazei materiale.

Concluzii

Acţionăm pentru rezolvarea punctelor slabe şi pentru fructificarea oportunitaţilor cu scopul de a obţine rezultate foarte bune. Deoarece şcoala poate fi pentru comunitate un furnizor de servicii, pegătim elevii pentru a putea oferi calitate.

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2011-2012